Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Az Adwant Advertising Kft. (székhely: 2074 Perbál, Petőfi Sándor utca 18., Cg: 13-09-188738) mint a www.adwantapp.com oldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője – a továbbiakban: Adwant – a weboldalon történő adatkezelés tekintetében az alábbi tájékoztatást adja.

 

 1. Értelmező rendelkezés
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

 

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

 

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

 

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

 

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • hash kódolás: álnevesítés módja, melynek során egyirányú, determinisztikus transzformációt végzünk a kódolandó adaton. Az eredményből a kódolandó adat nem kinyerhető.

 

 1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal felhasználója az ún. „feladó” (a továbbiakban: feladó) számára biztosítsa annak a lehetőségét, hogy a feladó az ismerősei számára (továbbiakban: címzett) email-ben el tudja küldeni az ajánlását az Adwant által fejlesztett android operációs rendszeren működő mobil hirdetéskiszolgáló platformról (a továbbiakban: Adwant alkalmazás) és az Adwant által 2018. április 10. – 2018. május 5-ig szervezett promóciós játékról, azaz a weboldalon a feladó által beírt személyes adatok alapján Adwant elkészítse a személyre szabott ajánló email-t, amit a feladónak kell elküldenie a saját postafiókjából.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy a feladót Adwant jutalmazni is kívánja azzal, hogy a feladó megnövelt nyerési eséllyel vehet részt az Adwant által a fenti időpontban szervezett promóciós játékban, abban az esetben, ha az a személy, akinek feladó az ajánlást küldte az Adwant alkalmazást letöltötte és legalább egyszer használta. Ehhez Adwant-nak tudnia kell azonosítani azt, akinek ajánlotta, de nem magát a természetes személyt, hanem a természetes személy email címéből képzett kódot (hash-t) és Adwant-nak hozzá kell tudnia társítani az feladó kódjához (hash-éhez), hogy Adwant a feltételek teljesülése esetén meg tudja adni a feladónak a neki járó megnövelt nyerési esélyt.

 

 1. Kezelt adatok, személyes adatok

Az érintett – feladó, címzett – személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • keresztnév,
 • email cím

azzal, hogy Adwant csak az érintett – feladó, címzett – email címének hash-eléssel kódolt formáját tárolja a megadott keresztnevet nem, ugyanis arra csak a generált email-be történő beillesztés során van szüksége Adwant-nak, hogy a kiküldött ajánlat személyesebb hangvételű lehessen.

 

Feladó a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával – azaz a weboldalon a checkbox kipipálásával – elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, továbbá ezzel egyidejűleg Feladó kijelenti, hogy a saját és a harmadik személy (címzett) személyes adatának Adwant részére történő megadásáért és a megadott személyes adatok valódiságáért kizárólagosan felel, a megadott személyes adatok hamis vagy nem létező, illetve jogszerűtlen voltáért Adwant a felelősségét kizárja. Feladó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik harmadik személy (címzett) hozzájárulásával ahhoz, hogy a harmadik személy (címzett) személyes adatát Adwant és az Adwant által igénybevett adatfeldolgozó részére a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint átadhatja. Feladó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a megadott személyes adatokkal összefüggésben harmadik személy (címzett) részéről védett jogai sérelme okán Adwanttal szemben bármilyen igényérvényesítésre kerülne sor, úgy Feladó köteles Adwant-ot ezen igények alól teljes körűen mentesíteni.

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban érintett alatt érteni kell a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott feladót és a címzettet is.

 

 1. Adatkezelő személye

 

Cégnév: Adwant Advertising Kft.

Székhely: 2074 Perbál, Petőfi Sándor utca 18.

Cégjegyzékszám: 13-09-188738

Adószám: 26104678-2-13

 

Adatfeldolgozó személye

 

Cégnév: INTER.HU Kft.

Székhely: 2030 Érd, Diósdi út 18.

Cégjegyzékszám: 13-09-169392

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az érintett beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelés céljára felhasználja és azokat a jelen Adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint 2018. május 24-ig tárolja, majd törölje.

 

 1. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A személyes adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

 1. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett amennyiben nem ért egyet a kérelem tárgyában meghozott adatkezelői döntéssel, úgy az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül az Info.tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Záró rendelkezés

Adwant fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.-ben) foglaltak az irányadók.

 

Perbál, 2018. április 10.

 

Adwant Advertising Kft.